Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Aktarılası İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Online Üroloji web sitesi  (bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır) için gizliliğin korunması ve kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden gizliliğinizi korumayı size taahhüt etmekteyiz. İşbu kişisel veri aydınlatma metni kişisel verilerinizin tarafımızca neden ve nasıl toplandığını, işlendiğini ve depolandığını açıklamaktadır:

Medikal Ajans’a ait web sitesini “https://onlineuroloji.com’’ kullanarak aldığınız hizmet sırasında işlenen kişisel verileriniz; hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta, hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre kişisel verilerinizi korumakla yükümlüyüz. Kişisel verilerinizle ilgili olarak info@onlineuroloj.com adresine bir e-posta göndererek ya da posta yoluyla ofis adresine (Akşemsettin mahallesi Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:6 İç Kapı No:2 Fatih/İstanbul) sorularınızı göndererek iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları;

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında onlineuroloji.com olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda yer alan her türlü kişisel verilerinizi, anılan Kanun ve sair mevzuata uygun olarak toplamakta ve işlemektedir.

 • Adınız soyadınız
 • TC kimlik numarasınız
 • Yaşınız
 • Cinsiyet bilginiz
 • e-mail adresiniz
 • Her türlü tahlil, tetkik ve test sonuçlarınız
 • Her türlü tıbbi raporlarınız
 • Her türlü radyolojik tıbbi görüntüleriniz
 • Reçete, ilaç bilgileriniz
 • Tedavi raporlarınız
 • Tüm laboratuvar test sonuçlarınız
 • Görüntüleri tarafınızca iletilecek olan her türlü tıbbi dokümanlar
 • Sistem üzerinden göndereceğiniz her türlü sözlü ve yazılı kayıtlar, ses ve video dosyaları
 • Tarafınızca doldurulan her türlü form ve evraklar

Yukarıdakiler dahil olmak üzere tarafınızca SİTE’ye iletilecek olan her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenecektir.

Bu veriler aşağıdaki nedenlerden dolayı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak işlenebilecektir:

Tarafınızca SİTE’ye gönderilen görüntü, bilgi, evrak ve belgelerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi,

Tarafınızca iletilmiş olan bilgiler ışığında kimlik tespiti yapılabilmesi

Tarafınızca sorulmuş olan soruların ve talep edilen bilgilerin iletilmesi,

İletilmiş olan her türlü tıbbi bilginin ilgili mevzuata uygun olarak arşivlenmesi/saklanması,

Muhasebe, fatura, finans, hukuk ve bilgi güvenliğine yönelik tüm süreçlerin yürütülmesi,

Resmî kurumlar tarafından istenebilecek her türlü talebin yerine getirilebilmesi,

Her türlü iç ve dış denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,

Sunulan soru cevaplama, danışmanlık ve ikinci görüş gibi hizmet neticesinde kesilecek olan faturanın müşteri tarafından siteye sunulmuş olan e-mail adresine yollanması,

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilen amaçlarla; SİTE’nin anlaşmalı olduğu avukatlar, vergi uzmanları/danışmanları, denetçiler, danışmanlık hizmeti alınan kişiler, web sitesinin faaliyetlerini sürdürmesi, geliştirmesi, sistemsel yeterliliklerinin denetlenmesi amacıyla danışmanlık alınan yazılım uzmanları ve kamu kurum ve kuruluşları başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz SİTE tarafından ilgili mevzuata uygun olarak yukarıda yer alan amaca uygun olarak işlenerek aktarım yapılabilecektir. Kişisel verileriniz toplanmasının hukuki sebebi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması Yönetmeliği ve sair mevzuatlar hükümleridir.

Haklarınız

SİTE’yi kullanan müşterilerin  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki haklarına aşağıda yer verilmektedir.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi istemek ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bildirilmesini isteme

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz üst seviyede güvenlik tedbirleri alınarak özen ve titizlikle korunmaktadır.

Gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik gelişmelerde takip edilerek imkanlar dahilinde olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@onlineuroloji.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.